icon-phoneicon-search

Algemene voorwaarden

Voorwaarden Lease-overeenkomst

 

Lease Artikel 1

 1. Financier/Lessor geeft bij deze voor de aan ommezijde vermelde periode in lease aan lessee, die verklaart in lease van financier/lessor te aanvaarden, het object zoals hiervoor omschreven en met inachtneming van de navolgende
 2. Lessee verklaart bij deze heden het object van leverancier in ontvangst te hebben genomen en het object enkel te gebruiken in de uitoefening van zijn beroep of
 3. Lessee verklaart bij deze van de aan ommezijde vermelde overdracht van de voorbehouden eigendom kennis te hebben genomen en mitsdien het object voor financier/lessor als eigenaar te houden alsmede alle verplichtingen die op hem als lessee rusten jegens financier/lessor te zullen nakomen.

 

Vrijwaringen en garanties Artikel 2

 1. Leverancier verklaart het object in goede staat aan lessee ter beschikking te hebben gesteld en vrijwaart financier/lessor terzake van alle aanspraken die lessee uit hoofde van deze lease- overeenkomst jegens financier/lessor heeft en/of mocht
 2. Lessee verklaart hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand te doen van alle aanspraken jegens financier/lessor uit hoofde van voor het object geldende garantie- en of  vrijwaringsbepalingen en van alle verweren tegen betaling van de lease-termijnen uit hoofde van aan het object klevende gebreken. Partijen komen ten deze uitdrukkelijk overeen, dat zodanige aanspraken alleen tegen leverancier geldend kunnen worden

 

Duur van de lease-overeenkomst Artikel 3

Tussentijdse beëindiging van deze lease-overeenkomst is op verzoek van lessee mogelijk in overleg met financier/lessor, onder door financier/lessor vast te stellen voorwaarden. Na afloop van de lease- periode is lessee verplicht het object van financier/lessor te kopen voor het aan ommezijde vermelde bedrag. Door betaling van de aan ommezijde vermelde slottermijn wordt de lessee eigenaar van het object.

 

Lease-bedrag/betaling Artikel 4

 1. Het lease-bedrag is door lessee zonder korting of compensatie verschuldigd en zal worden voldaan in termijnen, aan de ommezijde genoemd, gedurende de hele looptijd van deze lease- overeenkomst, waarvan de eerste termijn vervalt uiterlijk één maand na contractdatum, welke termijnen niet aan heffing van omzetbelasting zijn
 2. De lease-termijnen zullen eerst worden aangewend tot aflossing van het uitstaande saldo met betrekking tot de inlossing van een eerder met de Financier/Lessor gesloten overeenkomst alvorens de lease-termijnen zullen worden aangewend tot aflossing van de resterende
 3. Het feit dat het object om enigerlei reden niet door lessee kan worden gebruikt heeft geen invloed op het voortduren van deze lease-overeenkomst of op de betalingsverplichtingen van lessee jegens financier/lessor, zelfs indien een en ander een gevolg mocht zijn van een niet aan de lessee toerekenbare
 4. De termijnen zullen door financier/lessor worden geïncasseerd. Daartoe wordt hiermee door lessee aan financier/lessor een doorlopende machtiging SEPA-incasso gegeven om de desbetreffende bedragen van de aan ommezijde vermelde bankrekening van lessee af te schrijven en zal lessee er voor zorgdragen, dat het tegoed van deze rekening steeds de bedoelde afschrijving
 5. Bij betaling na de vervaldag is financier/lessor gerechtigd over het niet (tijdig) betaalde bedrag een rente van 1,5% per maand in rekening te brengen, gerekend van de vervaldag tot de dag der betaling. Bovendien is financier/lessor bij overschrijding van een betalingstermijn gerechtigd 15% met een minimum van € 50,- van het niet betaalde bedrag terzake van buitengerechtelijke incassokosten aan lessee in rekening te

 

Gebruik Artikel 5

 1. Lessee is verplicht het object op zijn kosten te houden, te onderhouden en in goede staat van dienst te doen zijn en zal er voor zorgdragen dat het object overeenkomstig zijn bestemming door hem zelf of door hem aangewezen bevoegde personen wordt gebruikt, één en ander met inachtneming van de richtlijnen en voorschriften van de fabrikant van het object, welke lessee verklaart te hebben ontvangen en akkoord en bekend te zijn met de inhoud
 2. Lessee is tevens verplicht om alle registratiekosten, belastingen, heffingen en andere kosten, die mogelijkerwijs uit het bezit van het object voortvloeien voor zijn rekening te nemen en voorts zorg te dragen voor het doen van aangiften, die door of vanwege de wet en/of overheidsbevel noodzakelijk zijn of nog zullen worden. Lessee zal er voor zorgdragen dat de betreffende crediteuren stipt worden
 3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van financier/lessor is het lessee niet toegestaan veranderingen aan het object aan te brengen of te doen aanbrengen. Verder is het lessee verboden om nummers en merktekens te veranderen of te
 4. Het is lessee niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van financier/lessor het object te verhuren, te bezwaren of onder enige titel aan derden ten gebruike af te staan, dan wel rechten of plichten voortvloeiende uit deze lease-overeenkomst aan derden over te dragen en/of ten behoeve van derden
 5. Indien het object een motorvoertuig betreft, behoudt financier/lessor het overschrijvingsbewijs of kopie deel III van het kentekenbewijs totdat al hetgeen lessee aan financier/lessor is verschuldigd door financier/lessor is

Verzekering Artikel 6

 1. Het object is volledig voor rekening en risico van lessee. Teneinde de risico’s terzake van het object zoveel mogelijk te beperken verklaart lessee het object – ten genoege van financier/lessor – voor inontvangstneming voldoende te hebben verzekerd en zal lessee het object gedurende de looptijd van deze lease-overeenkomst verzekerd houden tegen alle schaden, alsmede tegen schade aan derden.
 2. Schade aan derden, die om welke reden dan ook niet ten volle door de verzekering wordt vergoed, komt voor rekening van lessee, die financier/lessor voor alle aansprakelijkheid te dezer zake vrijwaart.
 3. Lessee vrijwaart tevens in de meest ruime zin van het woord financier/lessor of diens personeel voor alle eisen inzake kostenvergoedingen, schadeloosstellingen, boeten, hieronder begrepen die, welke op enigerlei wijze zouden kunnen voortvloeien of in verband zouden kunnen worden gebracht met de eigendom, het bezit, het gebruik, de lease of exploitatie van het object en welke eisen tegen financier/lessor aanhangig zouden kunnen worden gemaakt of tot betaling waarvan financier/lessor zou kunnen worden
 4. Indien het object teniet is gegaan of zodanig is beschadigd, dat reparatie naar het oordeel van financier/lessor niet lonend is, zal de lease-overeenkomst worden beëindigd met ingang van de datum van de schadeveroorzakende
 5. Lessee cedeert bij deze aan financier/lessor alle rechten die voor hem uit enige verzekering terzake van het object mochten voortvloeien en verleent hierbij onherroepelijk volmacht aan financier/lessor om van deze cessie aan assuradeuren mededeling te doen en zich assurantie-penningen rechtstreeks te doen uitbetalen, welke cessie en volmacht financier/lessor hierbij

 

Ontbinding Artikel 7

Financier/lessor heeft het recht deze lease-overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling ontbonden te verklaren en zich weer in het bezit van het object te stellen:

 • indien lessee enige verplichtingen van deze lease-overeenkomst niet, niet op tijd of niet ten volle nakomt, of financier/lessor goede grond geeft te vrezen dat lessee in zodanige verplichtingen tekort zal schieten, ongeacht of nakoming door lessee al dan niet (blijvend) onmogelijk is;
 • bij overlijden, onder curatelestelling, aanvraag van surséance van betaling of faillissement van lessee, bij vestiging in het buitenland van lessee;
 • indien lessee een rechtspersoon of vennootschap onder firma is of een maatschap vormt, bij ontbinding of liquidatie van lessee;
 • indien lessee zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van financier/lessor zijn bedrijf/praktijk geheel of voor een aanmerkelijk deel staakt of vervreemdt of indien lessee zonder gemelde toestemming een belangengemeenschap met één of meer derden aangaat, zonder welke toestemming de bestuurder en/of aandeelhouder/eigenaar zich persoonlijk aansprakelijk stelt voor

diens handelen in deze zin;

 • bij permanente exploitatie en/of gebruik van het object in het buitenland;
 • bij beslag op het object;
 • indien verdere exploitatie van het object niet langer economisch kan geschieden of vervanging wenselijk blijkt ter beoordeling van financier/lessor;
 • indien de verzekeringsmaatschappij de verzekering op grond van gedragingen van lessee beëindigt;

in al welke gevallen lessee het object aan financier/lessor onverwijld dient te overhandigen, dan wel het financier/lessor mogelijk maakt zich in het bezit van het object te stellen op een door haar te bepalen wijze.

 

Beslag Artikel 8

Lessee is verplicht financier/lessor onverwijld in kennis te stellen van eventuele beslaglegging op lessees goederen en/of het object en verbindt zich de beslagleggende deurwaarder, curator of bewindvoerder terstond inzage te geven in deze lease-overeenkomst.

 

Terugname van het object en schadevergoeding Artikel 9

Lessee machtigt bij deze financier/lessor of de door hem aangewezen personen om het gebouw of terrein te betreden, waar het object zich bevindt, zonder dat hiervoor een rechterlijk vonnis zal zijn vereist, zulks opdat financier/lessor zich weer in het bezit van het object zal kunnen stellen. Ook in het geval het object door financier/lessor wordt teruggenomen, is financier/lessor gerechtigd om de terzake gemaakte kosten alsmede de uit de verbreking van de lease-overeenkomst voortvloeiende gelegenheidsschaden op lessee te verhalen.

Financier/lessor en lessee komen reeds nu voor alsdan overeen dat, ingeval financier/lessor gebruik maakt van zijn recht tot beëindiging van deze lease-overeenkomst ingevolge het bepaalde in de artikelen 6 en 7, de op lessee te verhalen schade zal bedragen:

het totaal van alle overeengekomen, nog niet betaalde leasetermijnen; vermeerderd met:

 • de ingevolge artikel 4 verschuldigde rente en kosten;
 • de ingevolge artikel 5 verschuldigde bedragen;
 • de kosten, vallende op de terugneming van het object in de meest ruime zin;
 • de restwaarde van het object, zijnde deze gelijk aan het totaal lease-bedrag op het moment van het sluiten van deze lease-overeenkomst minus de bij de afsluiting van deze lease-overeenkomst vastgestelde waarde vermindering, waarop de kalkulatie van de leasetermijnen is gebaseerd;

en verminderd met:

 • de netto-opbrengst van het

De boeken van financier/lessor zullen het bestaan en het beloop van lessees schuld c.q. de omvang van de hiervoor genoemde componenten bewijzen, behoudens tegenbewijs.

 

Overmacht Artikel 10

Ingeval van overmacht is financier/lessor gerechtigd te zijnen keuze en zonder rechterlijke  tussenkomst, hetzij de lease-overeenkomst ontbonden te verklaren hetzij zijn verplichtingen uit die lease-overeenkomst op te schorten, totdat de betreffende overmacht opgehouden heeft te bestaan, zonder dat financier/lessor tot enige schadevergoeding is gehouden.

Onder overmacht wordt mede verstaan;

niet-tijdige aanlevering door fabrikant, leverancier, importeur, dealer, gebruiker aan financier/lessor, alsmede werkstaking, personeelsgebrek, beschadiging van het object tussen het moment van het sluiten van de lease-overeenkomst en het moment van aflevering.

 

Inname Artikel 11

Lessee is verplicht het object in alle gevallen waarbij het object weer in het bezit van financier/lessor dient te worden gesteld, in te leveren bij het bedrijf van financier/lessor of financier/lessor niet te belemmeren in haar werkzaamheden ter uitoefening van inname-rechten terzake.

Een recht van retentie van lessee op het object, op grond van welke aanspraken dan ook tegenover financier/lessor is uitgesloten.

 

Bewijs Artikel 12

Ten aanzien van het bestaan van de lease-overeenkomst en het bedrag van eventueel nog openstaande vorderingen van financier/lessor op lessee, zal lessee zich gedragen naar en genoegen nemen met de boeken van financier/lessor, onverminderd het recht om daarna terug te vorderen hetgeen hij mocht bewijzen, dat financier/lessor teveel heeft genoten.

 

Ontvangst lease-overeenkomst Artikel 13

Lessee verklaart een exemplaar van deze lease-overeenkomst te hebben ontvangen, de inhoud te kennen en daarmee akkoord te gaan.

 

Adreswijziging Artikel 14

Lessee is verplicht adreswijzigingen of wijzigingen in de tenaamstelling van lessee tenminste 10 dagen van tevoren aan financier/lessor te melden.

 

Afwijkende afspraken Artikel 15

Van deze lease-overeenkomst afwijkende afspraken, binden financier/lessor niet, tenzij deze schriftelijk door financier/lessor bevestigd zijn.

 

Kosten van de lease-overeenkomst Artikel 16

Alle kosten van deze lease-overeenkomst, ook die van haar gerechtelijke tenuitvoerlegging, zullen door lessee worden betaald en gedragen.

 

Hoofdelijkheid Artikel 17

Indien met lessee meerdere personen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle door hen uit deze lease-overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Overdracht Artikel 18

Lessee erkent hierbij uitdrukkelijk het recht van financier/lessor zijn rechten uit deze lease- overeenkomst naar vrije keuze ten behoeve van derden te bezwaren en/of aan derden over te dragen.

 

Bureau Krediet Registratie Artikel 19

Lessee verklaart ervan op de hoogte te zijn dat financier/lessor verplicht is – indien relevant – deze transactie te melden aan het Bureau Krediet Registratie te Tiel en daarmee akkoord te gaan.

 

Persoonsregistratie Artikel 20

De verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een door financier/lessor gevoerde registratie, op welke registratie een privacy-reglement van toepassing is.

 

Geschillen Artikel 21

Ingeval van geschillen over de uitlegging of uitvoering van één of meer bepalingen van deze lease- overeenkomst of van daarmee verband houdende nadere overeenkomsten zal, indien het geschil tot de wettelijke competentie van de Rechtbank behoort, de Rechtbank in het Arrondissement van het kantoor van financier/lessor bevoegd zijn of, naar de keuze van financier/lessor, de volgens de wet bevoegde rechter.

 

 

ACN FL VW 3-P 20140101

Schel Bedrijfswagens

De Koppeling 1a
6986 CS Angerlo
T. 0313 49 07 62
E. info@schelbedrijfswagens.nl
Volg ons ook op:
 • Bovag
 • Nationale Autopas
 • RDW

Schel Bedrijfswagens maakt gebruik van cookies.

We maken een onderscheid tussen functionele cookies en analytische cookies voor het beheer van webstatistieken, advertenties en social media. Schel Bedrijfswagens maakt gebruik van functionele en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van haar websites en online advertising. De daarmee verzamelde gegevens worden niet gebruikt om activiteiten van individuele gebruikers te volgen. De advertentie en social media cookies van derden verzamelen mogelijk gegevens ook buiten de websites van Schel Bedrijfswagens. Door hiernaast op akkoord te klikken geef je toestemming voor het plaatsen van cookies bij bezoek aan de websites van Schel Bedrijfswagens.